Scroll To Top

josey macnamara

Watch Your Girlfriends Margot Robbie & Dua Lipa Confess To Secret Crushes — On Each Other

This mutual girl crush has us shippin' it — hard.